IL QUARTETTO MUSICALE

btv1b52502553b Miniatura tratta dal manoscritto “Heures à l’usage de Troyes”, ms. 651, c. 69r, 1475-1525, Biblioteca Nazionale di Francia, Parigi.   Illumination from the manuscript “Heures à l’usage de Troyes”, ms. 651, c. 69r, 1475-1525, National Library of France, Paris.
Post consigliati